Vår politik

Det gör skillnad att rösta på Vänsterpartiet

  • Fler arbetstillfällen
  • Stimulerande fritid; skydda strövarområden, levande musikskola, fritidsgård med generösa öppetider
  • Ordning och reda i kommunens ekonomi
  • Arbeta för inflyttning genom riktade insatser mot arbetspendlare och integrering av utrikesfödda
  • Attraktiv kommun för barnfamiljer; god barnomsorg även under obekväm arbetstid, skola i toppklass
  • Bra kommunikationer; verka för järnväg till Hagfors och bevara flyglinjen till Stockholm
  • Vacker och levande stadsmiljö, inte bara i centralorten utan även i kommunens mindre orter

Vänsterpartiet har länge varit det mest drivande partiet vad gäller jämställdhetsfrågor. Vi har sett till att rätt till heltid blir verklighet och verkar framgent för fler män inom vård, skola och omsorg samt fler kvinnor på ledande positioner. Vi vill också stimulera pappor att ta ut mer föräldraledighet.

För att förbättra de vårdanställdas och vårdtagarnas arbetsvillkor tror vi på ökat inflytande och ansvar för personalen. Det har visat sig höja kvaliteten och trivseln för såväl vårdtagare som vårdgivare, samtidigt som det innebär minskade utgifter för kommunen. Detta till följd av mer slimmade organisationer med minskade kontrollfunktioner.

 

Arbete och näringsliv

Fler arbetstillfällen är nödvändigt för Hagfors. Det är den mest avgörande faktorn för befolkningsutvecklingen. Vi vill att kommunen ska göra sitt yttersta för att förbättra näringslivsklimatet. Vi behöver mer gränsöverskridande samarbeten samt bättre dialog med företagen och vanliga kommuninvånare.

Kommunen ska – i samarbete med näringslivet – verka för bättre matchning av arbetskraften gentemot den lokala arbetsmarknaden och alltså anpassa sitt utbildningsutbud därefter. Vi vill också inrätta en företagarskola, med mentorer från näringslivet, med en nisch mot bl.a. internetbaserad handel.

 

Skola

För oss är det viktigt att vi ska ha den bästa skolan för eleverna. En skola med en trygg skolmiljö både för elever och lärare. Det görs genom att fokusera på tidiga insatser redan på förskolan. Att lärarnas positioner och inflytande stärks. Genom att verka för ett gymnasium med brett programutbud garanterar vi en skola i toppklass.

 

Integration

Hagfors har en minskande och åldrande befolkning vilket gör att kommunen behöver det nytillskott som invandrare utgör. Detta är en utmaning därför har vi föreslagit en fadderverksamhet som också beslutats genomföras av Kommunstyrelsen, detta i syfte att förbättra integrationen, det vill säga invandrares möjligheter att etablera sig och bli en del av samhället. För att garantera god integration krävs också att invandringen stämmer överens med de lokala förutsättningarna.

 

Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot vinstuttag ur skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet är garanten för att välfärden inte säljs ut.

2 Comments

  1. Pingback: Ny ordförande efter årsmötet | Vänsterpartiet Hagfors

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.