Vi har skickat in en motion om 6 timmars arbetsdag


På internationella kvinnodagen lämnar vi in en motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön till Hagfors kommunfullmäktige

penetrated (entered) your partner?associated side effects include pain as well as systemic How to get viagra.

. Reformen föreslås starta med ett projekt för yrkesgrupperna socialsekreterare, förskollärare och barnskötare.

100 år efter beslutet om införande av 8 timmars arbetsdag är det hög tid att modernisera arbetslivet i Hagfors, Värmland och Sverige.

Vi snackar inte, VI GÖR!

 

Motion till kommunfullmäktige Hagfors om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön

Inom flera verksamheter i den kommunala förvaltningen är arbetsbördan tung för medarbetarna. För att uppnå en långsiktigt hållbar arbetssituation, med lägre sjuktal och högre kvalitet, föreslår Vänsterpartiet med denna motion att Hagfors kommun under en projekttid, med start 2019-01-01, genomför 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för yrkesgrupperna socialsekreterare, förskollärare och barnskötare. Efter projekttidens slut skall effekterna också noggrant utvärderas och läggas till grund för bedömning huruvida arbetstidsförkortningen skall fortlöpa, permanentas, utvidgas eller avslutas.

Resultat från andra arbetsplatser – såväl offentlig som privat sektor – som testat liknande arbetstidsförkortning har till övervägande del visat på de positiva effekter vi hoppas uppnå. Vi är övertygade om att den här åtgärden ger Hagfors kommun bättre förutsättningar för framtiden avseende rekrytering av kompetent personal, sänkta ohälsotal för våra medarbetare samt ett hållbarare samhälle i stort, sannolikt med mindre belastning på olika samhällsfunktioner. Förkortad arbetstid med bibehållen lön möjliggörs av att medarbetarnas effektivitet och fokus förbättras samt behov av raster minskas vid kortare arbetspass
.

De yrkesgrupper vi föreslår omfattas av detta pilotprojekt har valts ut med hänvisning till att de bedöms vara bäst lämpade för att enklast uppnå de förväntade positiva effekterna av en arbetstidsförkortning
. En bedömning som delas av arbetstagare och fackliga företrädare inom aktuella yrkesgrupper . På sikt är förhoppningen att alla yrkesgrupper skall omfattas av arbetstidsförkortningen.

När det här projektet förhoppningsvis inleds 2019 är det 100 år sedan den förra arbetstidsförkortningsreformen beslutades. Det är hög tid att arbetslivet i Sverige moderniseras. Det är dags att den tillväxt som skapas i större utsträckning tas ut i tid och ökad livskvalitet än i konsumtion.

Vänsterpartiet yrkar att kommunens förvaltning uppdras verkställa ett projekt – med start 2019-01-01 – om 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för kommunens socialsekreterare, förskollärare och barnskötare.

Anna Hammar Kristoffer Ejnermark Hagfors 2018-03-08

 

I Värmlands Folkblad skrevs det om vår motion då vi också intervjuades tillsammans med representanter från fackföreningar. https://www.vf.se/hagfors/foreslar-sankt-arbetstid-med-full-lon/

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.