Vi ställer oss bakom kongressmotionen “Totalrenovera Sverige – Investera i framtiden”


Liksom Vänsterpartiet Uppsala länVänsterpartiet VästVänsterpartiet VästernorrlandVänsterpartiet Göteborg och Vänsterpartiet Skåne, som alla helt eller i väsentliga delar står bakom motionen. Det gör även partiföreningarna Vänsterpartiet ArvikaVänsterpartiet KilVänsterpartiet MunkforsSunne Vänsterparti och Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby, samt 34 enskilda kamrater.

Det är dags för Vänsterpartiet att föra en ekonomisk politik för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd, för…

Publicerat av Totalrenovera Sverige – Investera i framtiden Söndag 24 september 2017

“Totalrenovera Sverige!
Motion till Vänsterpartiets kongress den 9–11 februari 2018
1. Yrkanden
a) att kongressen ska förklara att Vänsterpartiet lämnar den budgetpolitiska överenskommelsen från juni 2016.
b) att partistyrelsen snarast ska lägga fram ett förslag till ett lånefinansierat investeringsprogram för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd.
c) att partistyrelsen senast den 31 juli 2018 ska lägga fram ett förslag till ett lånefinansierat investeringsprogram för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd.
d) att valplattformen ska kompletteras med en skrivning om att Vänsterpartiet vill se ett lånefinansierat investeringsprogram för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd.
2
. Massarbetslöshet och hopplöshet, trots att tiderna sägs vara goda.
Sveriges ekonomi går bra sägs det. Samtidigt stängs det BB-avdelningar, infrastrukturen är nedsliten, i skolan saknas resurser. Kommuner och landsting får för lite resurser och ”välfärdsmiljarderna” räcker ofta inte ens till att täcka underskotten. Lokalpolitiker får lägga nedskärningsbudgetar. Väldigt många saknar arbete, 6,7 procent eller 360 000 personer. Hopplösheten är utbredd i bruksorter och miljonprogramsområden. Arbetarrörelsen är i underläge, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna samlar enligt opinionsmätningarna tillsammans cirka 36 procent av väljarna. Den samlade högern, Sd och alliansen, har stöd av ca 56 procent. Sd av nästan 20 procent. Läget är allvarligt. Något måste hända, vi behöver en ”game changer”.
Samtidigt är Sveriges offentliga finanser bland de absolut starkaste i världen med en finansiell nettoförmögenhet på 875 miljarder kronor, motsvarande 20 procent av BNP enligt Finanspolitiska rådet. Som jämförelse har EU-länderna i snitt 71 procent i offentlig nettoskuld, Tyskland 57 procent, och USA 89 procent.
3. Partiprogrammet kräver att arbete åt alla, full sysselsättning ska vara vårt mål
Som socialister kan vi aldrig acceptera en permanent massarbetslöshet. Partiprogrammet är väldigt tydligt på den punkten, och vi menar att partiprogrammet ska följas och respekteras. Så här står det på sidan 44:
”Arbete åt alla är den viktigaste maktfrågan på arbetsmarknaden idag. Under de senaste årtiondena har massarbetslösheten gjorts permanent, något som har förskjutit maktförhållandena till arbetsköparnas fördel. För att bryta massarbetslösheten krävs en omläggning av den ekonomiska politiken. Den nyliberala normpolitiken har bidragit till att hålla tillbaka nödvändiga investeringar och därmed har arbetslösheten ökat. Vänsterpartiet vill att full sysselsättning ska vara det övergripande målet för såväl finans- som penningpolitik.”
I partiprogrammet finns arbetarrörelsens klassiska löfte om arbete åt alla, om full sysselsättning. För oss som socialister duger heller inget annat mål för den ekonomiska politiken. Med massarbetslöshet kan arbetsköparna välja och vraka mellan vilka som ska anställas och diktera villkoren med lägre löner och osäkra arbetsvillkor som följd. Löftet om arbete åt alla, om full sysselsättning, ska inte bara vara en vacker skrivning i partiprogrammet, utan det ska synas i verkligheten, i den handfasta politiken.
4. Följ LO: Stora offentliga investeringar för full sysselsättning
Marknaden kan inte ge oss full sysselsättning, det visar oss de senaste 25 årens nyliberalism. Bara en kraftfull vänsterpolitik kan göra det, och det är ju det partiprogrammet säger att den ska göra.
Sverige i dag är ett land med gigantiska investeringsbehov. LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin visar i rapporten ”Totalrenovering av Sverige” hur efterfrågan jämfört med 60- och 70-talet sjunkit med 8–9 BNP-procent samtidigt som både företagen och hushållen ökat sitt finansiella sparande med motsvarande siffra. Den minskade efterfrågan har resulterat i att arbetslösheten under samma tidsperiod eskalerat från 2 procent upp till dagens nivåer.
Den viktigaste orsaken är att näringslivet har gått från branscher som hade stora materiella investeringsbehov såsom gruvor, stålindustri, varvsindustri, pappersindustri, verkstadsindustri och byggnadsindustri till mer tjänsteproducerande branscher med mindre nyinvesteringsbehov. För hushållen handlar det ökande sparandet till stor del om ett ökat pensionssparande. För de finansiella företagen har likaså vinsterna och sparandet ökat. Om efterfrågan ska kunna öka när hushåll och företag sparar, då finns bara en sektor kvar i ekonomin som kan öka efterfrågan. Det är den offentliga sektorn. Därför behövs nu stora offentliga satsningar.
Sverige har, med sina urstarka statsfinanser, utrymme att göra det som P-O Edin föreslår, att lånefinansiera investeringar motsvarande 3 procent av BNP per år i 20 år och gå till en nettoskuld på 25 procent av BNP – vilket fortfarande vore statsfinanser i världsklass. Svenska statens upplåningsränta är historiskt låg, under en procent, vilket innebär en gyllene möjlighet.
Dessa satsningar är fullt ekonomiskt realistiska och motsvarar 120 miljarder kr extra per år vilket i sin tur skulle generera ytterligare 80 miljarder kr i dynamiska skatteintäkter, dvs. skatteintäkter till följd av ökad aktivitet i ekonomin. Edin beräknar att arbetslösheten med dessa åtgärder kan halveras och pressas ner till fyra procent . Debattören Daniel Suhonen och nationalekonomen Erik Hegelund argumenterar för att det kan krävas årliga underskott motsvarande fyra procent av BNP (ca 185 miljarder kr) i tjugo års tid för att nå full sysselsättning.
En sådan ekonomisk politik har också tungt stöd av LO som förordar lånefinansierade offentliga satsningar om upp till 3 procent av BNP i sin kongressrapport från 2016.
Vi har alltså en framför oss en fullt möjlig väg att nå partiprogrammets mål och infria löftet om arbete åt alla: kraftfulla lånefinansierade offentliga investeringar. Den vägen måste vi våga gå.
5. Offentliga investeringar för kraftigt utbyggd välfärd, en totalrenovering av Sverige
Vi behöver bara blicka internationellt för att förstå vilken potential och sprängkraft ett tydligt investeringsprogram har. Corbyn, Mélenchon och Sanders har alla föreslagit stora investeringsprogram. Förslagen om investeringsprogram har varit ”game changers” för dem, och kan bli det också för oss. Ett offensivt investeringsprogram skulle möjliggöra en politik för jämlikhet, grön omställning och välfärdssatsningar. För vi vill ha en lön att leva på, en luft som går att andas, förskolepersonal som tröstar och ger trygghet åt våra barn, och en sjukhussäng som finns där när vi behöver den.
Ett stort lånefinansierat investeringsprogram i stil med vad P-O Edin, Daniel Suhonen och Erik Hegelund förespråkar skulle bestå av ekonomiskt lönsamma satsningar och kan totalrenovera Sverige till exempel genom:
– Totalrenovering av allt fast kapital i offentlig sektor (vägar, järnvägar, vatten- och avloppssystem, elnät, sjukhus, förvaltningsbyggnader, datasystem, etc.),
– Stora resurser till utbildning av arbetslösa och nyanlända
. Detta är viktigt bland annat för att det inte ska uppstå flaskhalsar i ekonomin när efterfrågan på arbetskraft ökar,
– Kraftfulla och offensiva investeringar i bostadssektorn för en ny social bostadspolitik,
– En återställning av resurserna inom vård och omsorg till läget före 90-talskrisen,
– En grön omställning som motsvarar de enorma klimatutmaningar vi står inför.
6. En ekonomisk politik för jämlikhet och grön omställning
Vänsterpartiet måste börja föra en politik för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd. I juni 2016 anslöt sig vårt parti till en budgetpolitisk överenskommelse med S, M, C, L, KD och MP. Överenskommelsen innebär att överskottsmål ska gälla för statsbudgeten med i genomsnitt en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Vidare begränsas statens upplåning på så sätt att den så kallade statsskulden (finansiell bruttoskuld) inte får överstiga 35 procent av BNP (”skuldankaret”). Överenskommelsens överskottsmål och skuldankare gäller till valet 2026.
Vi kommer inte i närheten av att uppnå full sysselsättning om statsbudgeten alltid måste gå med överskott. Överenskommelsen har inte heller som sin målsättning att skapa full sysselsättning. Uttrycket förekommer inte i dess text. Därmed står den i strid med partiprogrammets krav på att full sysselsättning ska vara det övergripande målet för den ekonomiska politiken. En totalrenovering av Sverige genom lånefinansierade offentliga investeringar är självklart också utesluten inom ramen för den budgetpolitiska uppgörelsen.
Vänsterpartiet måste bryta med detta nyliberala finanspolitiska ramverk. Dess regler är långt mer extrema än EU-reglerna som i jämförelse tillåter underskott på 3 procent av BNP och 60 procent i finansiell bruttoskuld.
Vänsterpartiets anslutning till den budgetpolitiska uppgörelsen har motiverats med att partiet egentligen vill se ett balansmål och att partiet i stället förespråkar skattehöjningar. Detta är ett klart mindre effektivt sätt att öka efterfrågan än lånefinansierade investeringar, vilka enbart har en expansiv effekt. Skattehöjningar på den nivå som krävs är inte heller någon vinnande slogan, eller politiskt möjliga under nuvarande omständigheter. Detta visas övertydligt av att vårt parti under denna mandatperiod fått igenom endast mycket beskedliga skattehöjningar i budget- förhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Vi måste i denna avgörande tid på allvar fråga oss: Är verkligen nuvarande strategi, med blygsamma krav och små reformer för att vara ”regeringsdugliga”, att vara ansvarstagande? Är det verkligen ansvarstagande att förbinda sig att inte använda sina tillgångar när behoven i samhället är gigantiska? Det behövs en ”game changer” som kan få arbetarrörelsen på offensiven. Nuvarande situation med ett rödgrönt regeringsunderlag på cirka 40 procent av väljarna är inte hållbar. Vänstern och arbetarrörelsen behöver hopp och framtidstro. Ge kommuner och landsting de resurser som behövs. Ge arbete och bostäder åt alla

disorder affecting the central nervous system or anywhere cheap viagra online the time) Sometimes.

. Gör de nödvändiga klimatinvesteringarna. Följ partiprogrammet. Totalrenovera Sverige.
Jonas Karlsson, Vänsterpartiet Uppsala
Pia Jacobsen, Vänsterpartiet Kungälv
Francisco Contreras, Vänsterpartiet Österåker
Monika Roll, Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby
Abe Bergegårdh, Vänsterpartiet Tierp
Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten
Johan Hedberg, Vänsterpartiet Hässelby-Vällingby
Martin Lööf, Vänsterpartiet Årsta
Hannes Rolf, Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.